IlyaGulevskiy

Sketch#10

In this play I use MESA SUBWAY BASS DI-PREAMP

IlyaGulevskiy, Nov 26, 2019